IETQR

Bạn có thể quét mã QR này để hoàn tất thanh toán: